ΠΛΩΜΑΡΙ - ΛΕΣΒΟΣ - ΕΛΛΑΔΑ

Παρασκευή, 16 Μαρτίου 2012

Προσφυγή Π.Πατερέλλη κατά Δήμου Λέσβου για την απόφαση του Σ.Χ.Ο.Ο.Α.Π. ΚαλλονήςΕνώπιο του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου.
Π Ρ Ο Σ Φ Υ Γ Η

Του Κάσσιου Δημητρίου του Χαράλαμπου και της Άννας, δημοτικού συμβούλου Δήμου Λέσβου, κατοίκου Άγρας Λέσβου

Κ Α Τ Α

Της αριθμ. 90 /2012 απόφασης του δημοτικού Συμβουλίου Λέσβου αναφορικά με την έγκριση ή μη της αριθμ.11/2012 απόφασης της επιτροπής ποιότητας Ζωής σχετικά με την Β1 φάση του Σ.Χ.Ο.Ο.Α.Π. Δημοτικής ενότητας Καλλονής.

Προσφεύγω κατά της ανωτέρω απόφασης του δημοτικού συμβουλίου Δήμου Λέσβου και αιτούμαι την ακύρωση και μεταρρύθμιση αυτής για τους παρακάτω νόμιμους, βάσιμους και αληθινούς λόγους ,

1. Διότι σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 80 παρ.3 & 81 παρ.1β & 67 παρ.8 του Ν.3852/2010, οι Πρόεδροι των Τοπικών και Δημοτικών Κοινοτήτων συμμετέχουν στις συνεδριάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου, στις οποίες καλούνται υποχρεωτικά με δικαίωμα ψήφου όταν στην ημερήσια διάταξη περιλαμβάνονται θέματα που αφορούν ειδικά την κάθε Τοπική ή Δημοτική Κοινότητα ,δεν κλήθηκαν να ασκήσουν το αναφαίρετο δικαίωμα ψήφου που είχαν για τα ειδικά θέματα που αφορούσαν τις Κοινότητες τους.

2. Διότι σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 83 και 84 του Ν.3852 /2010 τα συμβούλια των δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων διατυπώνουν γνώμη στο Δημοτικό συμβούλιο για την Πολεοδομική ανάπτυξη και ανάπλαση της περιοχής την εκτέλεση έργων , την προστασία της δημόσιας υγείας , την προστασία του φυσικού και πολιτιστικού περιβάλλοντος κ.λ.π., γνώμες που στην συγκεκριμένη περίπτωση δεν διατυπώθηκαν παρά το γεγονός ότι αφορά συγκεκριμένα και ειδικά θέματα για κάθε Κοινότητα .

3. Διότι σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 96 παρ.5 & 6 του Ν.3463/2006 [ Δ.Κ.Κ. και την παράγραφο 8 του άρθρου 7 του Κανονισμού λειτουργίας του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Λέσβου, ορίζεται ότι τα μέλη του συμβουλίου που ήταν παρόντα κατά την έναρξη [ δηλαδή κατά την εκφώνηση των ονομάτων ] και με την παρουσία τους διεπιστώθη η απαρτία, θεωρούνται παρόντα μέχρι το τέλος της συνεδρίασης ως προς την ‘υπαρξη της απαρτίας. Στην περίπτωση αυτή προκειμένου να ληφθεί απόφαση για κάθε συγκεκριμένο θέμα, η απαιτούμενη πλειοψηφία δεν υπολογίζεται επί των πραγματικά παρόντων μελών κατά τα ψηφοφορία αλλά με βάση τον αριθμό των μελών που απαιτούνται για την απαρτία.

Κατά το ιστορικό της αριθμ. 90 /2012 απόφασης και σύμφωνα με το αριθμ.4/7-3-2012 πρακτικό συνεδρίασης του δημοτικού συμβουλίου Λέσβου, διαπιστώθηκε απαρτία με 35 δημοτικούς συμβούλους στο δεύτερο σκέλος του πρώτου θέματος αποχώρησαν δέκα επτά [ 17 ] δημοτικοί σύμβουλοι , στην αίθουσα έμειναν 18 δέκα οκτώ από τους οποίους θετικά ψήφισαν μόνο οι δέκα -10- , συνεπώς σε καμία περίπτωση δεν υπήρξε απόλυτη πλειοψηφία και ως εκ τούτου η ληφθείσα απόφαση δεν είναι νόμιμη .

4. Η εκπόνηση μελέτης Σ.ΧΟ.Ο.Α,Π. είναι το πλαίσιο και ο οδηγός για την χωρική οργάνωση των Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων και τη ρύθμιση των χρήσεων γης. Ρυθμίζει τους χώρους εντός και εκτός των οικισμών έτσι ώστε η ικανοποίηση αναγκών ένταξης περιοχών σε σχέδια να είναι εξισορροπειμένη με τις ρυθμίσεις προστασίας . Οι δε ρυθμίσεις για τους οικισμούς να γίνονται βάσει ενός γενικού σχεδιασμού με τις αρχές της βιώσιμης ανάπτυξης των δραστηριοτήτων υφισταμένων και μελοντικών .

Η συγκεκριμένη μελέτη με την μορφή που παρουσιάστηκε δεν παρέχει προοπτικές ισόρροπης ανάπτυξης των οικισμών , συρρικνώνει τις υπάρχουσες και αναδυόμενες κοινωνικές και οικονομικές τάσεις , [ αγρότες, αλιείς, επιχειρήσεις μικρής όχλησης ] δεν θέτει βάσεις και δεν προτείνει λύσεις για την αξιοποίηση των παραθαλάσσιων οικισμών ούτε για την γεωργική γή που ειδικά δε σήμερα έχουμε μεγάλη ανάγκη παραγωγής προϊόντων για την επιβίωση μας.

5. Η μελέτη αυτή όπως παρουσιάστηκε βάζει θηλεία στους μικροιδιοκτήτες στερώντας τους το δικαίωμα και της δυνατότητας οικοδόμισης τυχόν γηπέδων που σήμερα πληρούν τις προϋποθέσεις,καθόσον προπείει την κατάργηση οιανδήποτε παρέκλησης.

6. Σε καμία περίπτωση οι εισηγούμενοι την έγκριση της μελέτης Β 1 φάσης του Σ.Χ.Ο.Ο.Α.Π. Καλλονής, δεν έλαβαν υπόψη τους , την γνώμη κανενός φορέα [ γνώμη συμβουλίων δημοτικών και τοπικών Κοινοτήτων, εξωραϊστικών συλλόγων, Αναπτυξιακών συνεταιρισμών κ.λ.π.],

7.Παρά τις αντιδράσεις όλων των ανωτέρω και γενικά των κατοίκων με ελαφρά τη καρδία , χωρίς να γωνρίζουν τα επιμέρους προβλήματα ,δεδεμένου ότι κανενας από αυτούς τους ένθερμους υποστηρικτές της Δημοτικής Ενότητας Καλλονής δεν να είναι κάτοικος της ,ούτε εργάζεται σαυτήν την περιοχή έραψαν ειδικό κουστούμι στην Καλλονή με τα δικά τους μέτρα.

Για τους λόγους αυτούς

Αιτούμαι να γίνει δεκτή η παρούσα προσφυγή μου και να ακυρωθεί η αριθμ. Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Λέσβου.Άγρα 15 Μαρτίου 2012
Οι Προσφεύγοντες

Ο Επικεφαλής της παράταξης Λέσβος, Δημιουργική Πορεία Πατερέλλης Παντελής

O Δημοτικός Σύμβουλος Καλλονής Κάσσιος Δημήτριος

Δεν υπάρχουν σχόλια: